کلاس های درسی دبیرستان  
     
 
کارگاه و آزمایشگاه دبیرستان  
     
 
کتابخانه دبیرستان  
     
 
نمازخانه دبیرستان  
     
 
دفتر مدیریت، معاونت آموزشی و راهروی دبیرستان  
     
 
سایت مرکزی دبیرستان  
     
 
سالن ورزشی