فضای سبز و کافه کتاب دبیرستان  
     
 
حیاط دبیرستان و سرویس های بهداشتی دبیرستان