نمایندگان کلاسی سال تحصیلی 97-96  
نمایندگان کلاسی
سال تحصیلی 97-96
کلاس نماینده آموزشی نماینده اجرایی نماینده پرورشی
دهم تجربی یک زهرا حیالی- فاطمه عزیزی نیلوفر عبیات نگین مرعشی
دهم تجربی دو سپیده خجسته پی- آیسا شوهانی شیرین کیفری  پریا نایب زاده
یازدهم ریاضی الهه آزادفر- معصومه صادقی بهار گمرک چی زاده الناز عبدالشاه نژاد
یازدهم تجربی یک شقایق کعبی - کیمیا فرهادی مهسا دشت بزرگی ارغوان وحیدی پور
یازدهم تجربی دو صدف باوند پور - فاطمه هاشمی  نسترن بری  الهه بلدی
چهارم تجربی غزال منصوری - زهرا نورمقدم  زهرا حیدری  -