درج مطلب  

روزهای هفته

ساعت

دهم تجربی1

دهم‌تجربی2

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی1

یازدهم تجربی2

چهارم تجربی

شنبه

اول

ریاضی

سیدی

دفاعی

احمدپور

ادبیات

سلطانی

فیزیک

بیگی

عربی

یزدانپرست

 

دفاعی

احمدپور

ریاضی

سیدی

دوم

ادبیات

سلطانی

عربی

یزدانپرست

فیزیک

بیگی

ریاضی

سیدی

محیط زیست

اسلامی

سوم

ریاضی

سیدی

ادبیات

سلطانی

عربی

یزدانپرست

محیط زیست

اسلامی

فیزیک

بیگی

چهارم

عربی

یزدانپرست

ریاضی

سیدی

محیط زیست

اسلامی

ادبیات

سلطانی

زیست

قادری

آزمایشگاه

قادری

یکشنبه

اول

فیزیک

تنورساز

ورزش

امیری

حسابان

دلنواز

دینی

احمدپور

شیمی

نجفی

فیزیک

علیدادی

دوم

رسانه

هداوند

فیزیک

تنورساز

هندسه

دلنواز

شیمی

نجفی

ورزش

امیری

فیزیک

علیدادی

سوم

آزمایشگاه

 

رسانه

هداوند

شیمی

نجفی

ورزش

امیری

دینی

احمدپور

ریاضی

دلنواز

چهارم

دینی

احمدپور

آزمایشگاه

 

شیمی

نجفی

کارآفرینی

هداوند

تاریخ

درویشی

ادبیات

سلطانی

کارآفرینی

هداوند

شیمی

نجفی

دوشنبه

اول

جغرافیا

ارشد

زیست

پناهی

حسابان

دلنواز

ریاضی

سیدی

ادبیات

سلطانی

شیمی

هابیلی

هندسه

دلنواز

فیزیک

علیدادی

دوم

زیست

پناهی

شیمی

هابیلی

زبان

اشکانی

زمین

ارشد

ریاضی

سیدی

ریاضی

دلنواز

سوم

شیمی

هابیلی

ریاضی

سیدی

حسابان

دلنواز

تاریخ

درویشی

زمین

ارشد

ادبیات

سلطانی

سه شنبه

اول

شیمی

هابیلی

فیزیک

تنورساز

فیزیک

بیگی

کارآفرینی

هداوند

زیست

قادری

معارف

احمدپور

نگارش

اسکندریان

دوم

فیزیک

تنورساز

نگارش

اسکندریان

ورزش

امیری

زیست

قادری

فیزیک

بیگی

شیمی

هابیلی

سوم

نگارش

اسکندریان

شیمی

هابیلی

دینی

احمدپور

فیزیک

بیگی

کارآفرینی

هداوند

زیست

قادری

چهارم

ورزش

امیری

دینی

احمدپور

نگارش

اسکندریان

زیست

قادری

زبان

اشکانی

شیمی

هابیلی

کارآفرینی

هداوند

آزمایشگاه

قادری

نگارش

اسکندریان

زبان

اشکانی

چهارشنبه

اول

زیست

پناهی

جغرافیا

ارشد

زبان

اشکانی

ریاضی

سیدی

شیمی

نجفی

زیست

قادری

شیمی

نجفی

زبان

اشکانی

ریاضی

سیدی

دوم

زبان

سلطانی

زیست

پناهی

زمین

ارشد

زیست

قادری

ریاضی

سیدی

زبان

اشکانی

سوم

ریاضی

سیدی

زبان

سلطانی

تاریخ

درویشی

زبان

اشکانی

زیست

قادری

زمین

ارشد

چهارم

زبان

سلطانی

دفاعی

احمدپور

آمار

سیدی

عربی

یزدانپرست

زبان

اشکانی

زیست

قادری

دفاعی

احمدپور

زبان

سلطانی