برنامه زمانبدی جلسات انجمن اولیاء
تاریخ جلسات انجمن اولیاء 
سال تحصیلی 97-96
 
ماه روز  تاریخ
مهر یکشنبه 1396/07/23
آبان چهارشنبه 1396/08/03
آذر یکشنبه 1396/09/05
دی یکشنبه 1396/10/03
بهمن یکشنبه 1396/11/02
اسفند یکشنبه 1396/12/06
فروردین یکشنبه 1397/01/6
اردیبهشت یکشنبه 1397/02/26