جدول زمانبدی آزمون ها
پایه دهم و یازدهم
آزمون جامع آزمون سنجش
مرحله اول 96/09/28 مرحله اول 96/08/12
مرحله دوم 97/01/28 مرحله دوم 96/11/27
- - مرحله سوم 96/12/18
پایه سال چهارم تجربی
آزمون جامع آزمون سنجش
مرحله اول 97/01/31 مرحله اول 96/08/12
مرحله دوم 97/02/21 مرحله دوم 96/09/03
مرحله سوم 97/03/11 مرحله سوم 96/09/24
مرحله چهارم 97/04/01 مرحله چهارم 96/11/06
- - مرحله پنجم 96/11/27
- - مرحله ششم 96/12/18