فضاها و امکانات دبیرستان دخترانه دانشگاه  
مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه شهید چمران دارای مساحت 3هزار متری می باشد که از این متراژ 2هزار و دویست و پنجاه متر به فضای سبز و محوطه دبیرستان اختصاص دارد.

     
امکان استفاده از باغ در زنگ های تفریح برای کلیه دانش آموزان وجود دارد

آزمایشگاه دبیرستان دخترانه از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است:


*ایستگاه شیمی: شامل مواد شیمیایی محلول، نامحلول،فلز،نافلز، اسید، باز و همچنین وسایل آزمایشگاهی شیشه ای، فلزی، چوبی ، پلاستیکی است.

* ایستگاه زیست : شامل پوستر ها و مولاژهای جانوری و گیاهی است.

* جانوری: قسمتهای مختلف بدن انسان، گیاهی: برش ساقه ، قسمتهای مختلف برگ و ...
همچنین وسایل کامل تشریح و وسایل مورد نیاز برای تعیین کردن گروه خونی وجود دارد.
میکروسکوپهای نوری وجود دارد که با آنها می توان از یک قطره آب تا قسمتهای مختلف یک گیاه را مشاهده کرد .


*ایستگاه فیزیک: وسایل مختلف آزمایشات فیزیک شامل الکتریسیته، حرارت ، مغناطیس و ... وجود دارد.
*جغرافیا: پوسترهای مختلف نقشه های ایران و جهان ...

* زمین شناسی: سنگهای مختلف : کانی ها، سنگهای معدنی و ..