کادر اداری و اجرایی  

مدیر دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه(دوره دوم) (خانم فرانک صحرائی)

معاون آموزشی (خانم شهلا  باصفا)

معاون اجرایی (خانم  زیبا خداکرمی)

معاون فناوری (خانم  فاطمه چراغپور)

معاون پرورشی (خانم نجمه میراحمدی)

امور مشاوره (خانم فریده درویشی)

متصدی سایت (خانم  دنیا دانش)

متصدی آزمایشگاه (خانم  لیلا کازرونی)

مربی بهداشت (خانم راضیه بیگی)

کتابدار (خانم منا پورشیخی)

امور خدماتی (خانم احمدی-آل پناه)