دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره دوم )
 
 


16 اردیبهشت 1397